Cover Image of Download SHub Classroom học liệu trực tuyến APK

Download SHub Classroom học liệu trực tuyến APK

1.404 for Android

Nguyễn Đăng An

The description about Download SHub Classroom học liệu trực tuyến APK

Với SHub Classroom, giáo viên có thể xây dựng kho tài nguyên học tập trực tuyến, áp dụng vào việc giảng dạy: Bài giảng, tài liệu đọc thêm, bài tập, kiểm tra và nhiều tiện ích hơn thế nữa.

LƯU TRỮ HỌC LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN: Các học liệu số như: Bài giảng, tài liệu, bài tập, kiểm tra... sẽ được lưu trữ theo từng chương và bài cụ thể. Chúng tôi xây dựng cho bạn một nơi tuyệt vời để lưu trữ tài nguyên và tái sử dụng chúng cho nhiều lớp học khác nhau.

CÔNG CỤ KHAI THÁC HỌC LIỆU HIỆU QUẢ: Bên cạnh việc lưu trữ, SHub Classroom còn cung cấp một bộ công cụ khai thác cho từng loại học liệu khác nhau. Công cụ kiểm tra trực tuyến, thống kê kết quả, bảng điểm chi tiết, công cụ xem bài giảng, xem tài liệu, chia sẻ tài nguyên...

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH CHO LỚP HỌC: Lớp học là nơi học liệu được sử dụng cho học sinh, sinh viên hay học viên của bạn. SHub Classroom hỗ trợ các tính năng tiện lợi giúp giáo viên quản lý lớp học tối ưu như: Tạo thông báo, theo dõi hoạt động của lớp, tương tác với học sinh...
With SHub Classroom, teachers can build an online learning resource, apply to teaching: Lectures, additional reading materials, exercises, tests, and more.

UNLIMITED STORAGE: Digital materials such as: Lectures, documents, exercises, tests ... will be archived for each specific chapter and lesson. We built you in a great place to store resources and reuse them for many different classes.

EFFICIENT COLLECTION TOOLS: In addition to storage, SHub Classroom also offers a set of extraction tools for different types of materials. Online testing tools, results statistics, detailed transcripts, lecture viewing tools, document viewing, resource sharing ...

PROVIDING FULL BENEFITS FOR CLASSES: Classroom is where instructional materials are used for your students, students or students. SHub Classroom supports convenient features to help teachers optimize classroom management such as: Create announcements, track class activities, interact with students ...
Load More
What's new?

Chuyển ứng dụng qua phiên bản dành cho web di động

Additional Information

Category: EDUCATION

Publish Date:

Latest Version: 1.404

Get it on: #

Requirements: Android 4.1+

Previous versions