Cover Image of Download Polní navigace Agdata NAVI APK

Download Polní navigace Agdata NAVI APK

3.5.5 for Android

Agdata s.r.o.

The description about Download Polní navigace Agdata NAVI APK

Agdata NAVI je snadno použitelná polní navigace pro váš traktor. Pomůže vám přesněji aplikovat hnojiva, přípravky na ochranu rostlin nebo správně určit hranice pole.

GPS signál přijímá z interní GPS telefonu/tabletu nebo externí Agdata GPS X2E a X3E jednotek připojených přes USB (s EGNOS korekcemi, relativní přesnost jednotky cm).

Systém Agdata.cz vám pomůže v každodenním řízení vaší farmy. Na počitači nebo mobilu jednodušše plánujte a evidujte polní práce, modelujte osevní postupy nebo aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Agdata je plně propojená s vašimi daty na Portálu farmáře (eagri.cz).

Budete mít přehled o všech svých půdních blocích, které můžete jednodušše seskupovat do honů. U každého pole budete mít přehled o osetých i plánovaných plodinách, nákladech na vstupy a výnosech ze sklizní.

Placené verze Agdata vám navíc nabízí detailní analýzu dusíku a dalších živin a umožní tak efektivně plánovat aplikace hnojiv. Zákonné evidence budete mít k dispozici na jeden klik a vždy aktuální, žádná kontrola vás ji nezaskočí.

Agdata.cz včetně mobilní aplikace můžete používat do výměry 100 ha ZDARMA!

A prvních 30 dnů budete mít navíc k dispozici všechny pokročilé funkce na vyzkoušení.
Agdata NAVI is an easy to use navigation field for your tractor. It helps you precisely apply fertilizers, plant protection products or correctly identify the boundaries of the field.

Receive a GPS signal from an internal GPS phone / tablet or external GPS Agdata X2E and X3e units connected via USB (EGNOS correction unit relative accuracy cm).

Agdata.cz system will help in the daily management of your farm. On your computer or mobile way how to the children plan the field work, model crop rotation or the application of fertilizers and plant protection products.

Agdata is fully connected to your data on Farmer's portal (eagri.cz).

Keep track of all their land blocks, which may find it easier to group into hunting. For each field, you will have an overview of planned and sown crops, the cost of inputs and crop yield.

Agdata paid version offers you a detailed analysis of nitrogen and other nutrients, allowing you to effectively plan fertilizer applications. Statutory records will be available at one click and always up to date, no check will it snaps.

Agdata.cz including mobile applications can be used in area of ​​100 ha for FREE!

And the first 30 days you will be in addition to all the advanced features for testing.
Load More
What's new?

Novinky:
* nové filtrování aktivit a strojů dle parcel

Starší:
* vylepšené zobrazení katastrálních parcel
* rychlejší načítání mapy pro účty s velkým počtem parcel
* zadávání aktivit nově zobrazuje při aplikaci hnojiva aktuální množství přivedených živin
* aktivity lze filtrovat nově i podle času po který aktivita probíhala, ujeté vzdálenosti nebo rozsahu prací
* vylepšené filtry v části stroje a lidé
* zrychlené načítání mapy
* vylepšená stránka stroje
* posuvné tabulky evidencí

Additional Information

Category: TOOLS

Publish Date:

Latest Version: 3.5.5

Get it on: #

Requirements: Android 4.4+

Previous versions