close

Download Moment Psykologi Videomöte APK

By since

Version: 3.26.0

update: 7 months

 • 5 stars

  5 Reviews

 • arrow_circle_down

  10.82MB

 • 3+

  Rated for 3+

 • 100+

  Installs

Download APK now

Description

Personliga möten på dina villkor
Genom appen gör vi våra tjänster inom Moment Psykologi mer tillgängliga för alla. Träffa våra specialister på Moment Psykologi via din dator, läsplatta eller smartphone. För ett personligt möte, var du än befinner dig. Det kan handla om bedömning, rådgivning, coachning, handledning och terapi. Appen kan användas både av företag med avtal, och av privatpersoner.

Enkelt och säkert
Du loggar enkelt in med e-legitimation (Bank -ID), eller information du fått från oss på Moment Psykologi, direkt i appen för att påbörja mötet. Videomötet ersätter eller kompletterar ett fysiskt möte. All information hanteras i enlighet med patientdatalagen och personuppgiftslagen. Mötet sker säkert i ett krypterat videosamtal.

När passar det?
Med appen Moment Psykologi videomöte kan du enkelt och tryggt få en konsultation även om du befinner dig i hemmet, på resa eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs är en bra internetuppkoppling med bra bild och ljudkvalitet och att du kan genomföra samtalet i en ostörd miljö.

Journalföring
När mötet genomförs inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsbesök förs en patientjournal, precis som vid ett fysiskt möte. Hur man ska föra och hantera en patientjournal finns reglerat i Patientdatalag (2008:355). Moment Psykologi använder sammanhållen journalföring. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård även har, med ditt medgivande, möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. På webbplatsen 1177.se kan du under "Regler och rättigheter", rubrik "Rättigheter i vården" läsa mer om sammanhållen journalföring.

När mötet genomförs inom ramen för Moment Arbetsliv förs ingen journal. Coachning, arbetslivsinriktad konsultation och handledning är exempel på tjänster inom detta område.

Tystnadsplikt
All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande.
Personal meetings on your terms
Through the app, we make our services Moment psychology more accessible to all. Meet our specialists Moment Psychology through your computer, tablet or smartphone. For a personal meeting, wherever you are. This can include assessment, counseling, coaching, counseling and therapy. The app can be used by companies with contracts, and of individuals.

Simple and safe
You simply log in with e-ID (Bank ids), or information you received from us at Element Psychology, directly in the app to start the meeting. Video meeting replace or supplement a physical meeting. All information is handled in accordance with the Patient Data Act and the Personal Data Act. The meeting takes place safely in an encrypted video calls.

When is it?
With the app Torque Psychology video meeting, you can easily and safely get a consultation, even if you are at home, traveling or at work. The only thing required is a good internet connection with good picture and sound quality, and you can make the call in an undisturbed environment.

journaling
When the meeting is conducted in the framework of a health care visits are a patient, just as in a physical meeting. How to maintain and manage a patient is regulated in the Patient Data (2008: 355). Torque Psychology uses the same record keeping. This means that our staff involved in your care have also, with your consent, the ability to share information in the records you have with other caregivers within Stockholm County Council. The site 1177.se you can under "Rules and rights", heading "Rights of care" to read more about the record keeping.

When the meeting is conducted in the framework of Torque Working out no records. Coaching, vocational consultation and guidance are examples of services in this area.

Professional secrecy
All staff of the Section Psychology sworn to secrecy. This means that all the information regarding your personal circumstances protected by confidentiality and can usually only be released if you have given your consent.
Show more expand_more

Ratings and Reviews

arrow_forward
5

5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

About this app

Get it on:
Version name 3.26.0 for Android 5.1+
Installs 100++
File size 11.340.821 bytes
Author
Update on 2020-10-12
App permissions view permissions
What's new

Developer contact

expand_more
Download APK now

Versions

expand_more
Show more expand_more